Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2014-2015-09

De eerste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015. Die kan niet anders beginnen dan dat wij u allen een prachtig jaar toewensen.

De nieuwsbrief opent met een artikel van directeur Marja van Sluisveld. Daarin leest u wat het woord TROTS voor en op onze school eigenlijk betekent.

Na een korte blik op de activiteiten beschrijven we een goed voornemen van onze school: de aandacht voor de regel van de maand. Wij sluiten niemand buiten.

Graag vragen wij uw medewerking aan een leesonderzoek en hopen we op vele aanmeldingen voor het ophalen van oud-papier.

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Team Olof Palme

TROTS op onze school!

img2 Beste ouder / verzorger,

De kerstvakantie zit er weer op. Ik hoop dat u met uw kind(eren) genoten heeft van even niets ‘moeten’ en het gezellig samenzijn met familie en/ of vrienden.
Namens het team van de Olof Palme wens ik u een gelukkig, gezond en liefdevol 2015 toe.


De komende weken zullen in alle groepen weer diverse toetsen afgenomen worden van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het team zou het op prijs stellen als u hiermee rekening wilt houden: kinderen lekker uitgerust naar school laten komen en zoveel mogelijk afspraken met huis-, tandarts of orthodontist buiten schooltijden of even in overleg met betreffende leerkrachten maken.


In onze kernwaarden van Pedagogische Identiteit staan Teamgeest, Respect, Professionaliteit, Transparantie en Samenwerking. Wanneer we de letter O (bijv. ‘Ook’) toevoegen aan de derde kernwaarde, ontstaat het woord TROTS. Dat is waar wij, de medewerkers van de Olof Palme, trots op zijn: trots op onze school en de manier waarop gewerkt wordt. Vanuit deze kernwaarden handelen wij en willen we ook een levend voorbeeld zijn voor de kinderen. Deze kernwaarden zullen door de meeste ouders onderschreven worden en als team hopen wij dat ook de ouders van de Olof Palme hiernaar handelen, zodat we gezamenlijk een voorbeeld zijn voor de kinderen.


Zo zou het van Teamgeest, Respect en Samenwerking getuigen om vanaf nu auto’s niet meer dubbel te parkeren of voor / op een inrit te zetten, ook niet als het maar naar uw idee maar voor even is. Als het u zou overkomen, zou u zich daar evenzeer aan ergeren. U laat daarmee aan uw kind(eren) zien dat ook u rekening houdt met onze buurtbewoners.

Met vriendelijke groet,

Marja van Sluisveld
Directeur Olof Palme

Activiteiten in januari en februari

img2 Onderstaand treft u een overzicht aan van de schoolactiviteiten in de komende periode. U vindt deze overigens ook in onze schoolkalender via www.olof-palme.nl 

8 januari:
Gezamenlijke vergadering oudervereniging en medezeggenschapsraad

19 januari:
Studiedag team: alle kinderen zijn vrij

2 februari:
Vrije dag voor de groepen 1 t/m 4

10 februari:
Vergadering oudervereniging

12 februari:
Eerste rapport

13 februari:
Carnaval op school
Continurooster (tot 14.00 uur) groepen 5 t/m 8

14 t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie

23 februari:
Start vastenactie voor Malawi

23 t/m 26 februari:
Oudergesprekken eerste rapport
Adviesgesprekken groep 8

Sluit niemand buiten

img2 In de eerste maand van het kalenderjaar staan alle goede voornemens nog prima in ons geheugen. Een van de goede voornemens van de school is de extra aandacht voor de regel van de maand.In alle groepen gaan we er samen voor zorgen dat er niemand buitengesloten wordt. U zult daarom op diverse plaatsen bijgaande regel en afbeelding tegenkomen.

SLUIT NIEMAND BUITEN

Monitor de Bibliotheek op school

img2 Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar!
Beste ouders en verzorgers,

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
• Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 op school een korte digitale vragenlijst in.
• Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in januari 2015.

In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
• het leen- en leesgedrag van leerlingen
• de leesmotivatie van leerlingen
• de informatievaardigheden van leerlingen

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan Marja van Sluisveld, directeur van de school.

Op basis van de gegevens uit de monitor, bepalen we of onze aanpak van het vrij lezen, voorlezen of praten over boeken aan moeten passen. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de eventuele veranderingen in de aanpak hebben opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen.
Niet alleen het lezen heeft bij ons aandacht. Ook het ontwikkelen van de informatievaardigheden vinden we belangrijk op school. We werken hier gericht aan, bijv. door gebruik te maken van de lesmethode Blits. Kinderen kunnen dan makkelijker (digitale) informatie zoeken, beoordelen en bewerken.

Meer informatie over de monitor vindt u op www.debibliotheekopschool.nl Eventuele vragen kunt u stellen via monitor@debibliotheekopschool.nl Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team van bs Olof Palme,

Marja van Sluisveld,
Directeur

Helpt u mee oud papier ophalen?

img2 Beste ouders,

Ook in 2015 gaan we weer maandelijks iedere eerste vrijdag van de maand oud papier inzamelen waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de school, bijvoorbeeld voor 'speciale' schoolmaterialen, die anders niet aangeschaft kunnen worden.

We hebben tot nu toe ieder jaar kunnen rekenen op een mooie ploeg inzamelaars. In het afgelopen jaar is er echter een aantal ouders gestopt o.a. omdat hun kinderen inmiddels al even van school af zijn.

We zijn dus druk op zoek naar nieuwe inzamelaars die normaal gesproken twee keer per jaar mee ophalen. Dit gebeurt iedere eerste vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur (en is best leuk om te doen.) Het duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur, u bent dan lekker in beweging en u doet het indirect voor uw eigen kinderen op school.

Bent u ook bereid dit twee keer per jaar te doen, meld u dan aan via: oudpapier@olof-palme.nl

Verder wil ik graag aan degenen die al mee inzamelen, vragen om hun huidige correcte gegevens ook op te geven via het bovengenoemde email adres: Naam, adres, woonplaats, e-mail adres en mobiel nummer s.v.p. We maken voor 2015 een volledig nieuw bestand met up-to-date gegevens.

We plannen een een informatieavond voor alle oud papier inzamelaars, een uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet, bij voorbaat dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Hans van Mil en Marcel Jobsen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl